തൊഴിൽ

ടാലന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും മാർ‌ക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരായ, കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിൽ‌പന പ്രതിനിധികളെ ഞങ്ങൾ‌ നിലവിൽ‌ തിരയുന്നു; ഗ്ലോബിലുടനീളം ലഭ്യമായ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും. മിൽ നേരിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക  histar@yshistar.com

04
03
01