പ്ലാനർ അറിവുകൾ

  • PLANNER KNIVES

    പ്ലാനർ അറിവുകൾ

    മെറ്റീരിയൽ: എച്ച്എസ്എസ് 6% ഡബ്ല്യു - 1.3343 - എം 2, എച്ച്എസ്എസ് 18% ഡബ്ല്യു - 1.3355 - ടി 1, 1.2379 - ഡി 2 ഉപയോഗം: മരം ബോർഡുകളും ബാൽക്കുകളും മെഷീനിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാനർ കത്തികൾ , പ്ലാനറും കട്ടിയുള്ളതും