ഹോട്ട് വർക്ക് സ്റ്റീൽ

  • HOT WORK STEEL

    ഹോട്ട് വർക്ക് സ്റ്റീൽ

    ഹോട്ട് വർക്ക് ടൂൾ സ്റ്റീൽ, അവരുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന താപനില മൃദുവാക്കൽ, ചൂട് പരിശോധന, ഷോക്ക് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധം പ്രധാനമായി എത്തുന്നിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതിന് ഉയർന്ന താപ പ്രതിരോധവും ഇടത്തരം വസ്ത്ര പ്രതിരോധവും ഉണ്ട്, കാഠിന്യത്തിലെ വികലത മന്ദഗതിയിലാണ്